REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ „NAKARM ZWIERZAKA” DOSTĘPNEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ DEOR.CO

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji charytatywnej „NAKARM ZWIERZAKA” organizowanej na stronie internetowej deor.co, zwanej dalej „Akcją Nakarm Zwierzaka”.
 2. Organizatorem Akcji jest firma DEOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, 71-441, ul. Cyfrowa 6, nr NIP: 5842797237, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Sponsorem jest firma Butcher’s Pet Care Sp. z o.o.
 4. Beneficjentami jest są schroniska dla zwierząt:

  Kundelek

  ul. Ciepłownicza 3, 35-322 Rzeszów

  Promyk

  ul. Przyrodników 14, 80-298 Gdańsk

  Fundacja Azylu pod Psim Aniołem

  ul. Kosodrzewiny 7/9, 04-979 Warszawa

 5. Akcja organizowana jest na terytorium Polski, z uwzględnieniem nieograniczonego terytorialnie dostępu do sieci internetowej.
 6. Do wszelkich czynności w zakresie prowadzenia Akcji uprawniony jest Zarząd Organizatora.
 7. Akcja rozpoczyna się w  10.08.2022 a kończy się 31.10.2022,  przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu jej trwania. .
 8. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Akcji akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 9. Niniejsza Akcja nie jest zbiórką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2014 roku o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

§ 2

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest DEOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, 71-441, ul. Cyfrowa 6, nr NIP: 9223059029. 
 2. Dane będą przetwarzane w celu udziału w akcji na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a RODO. 
 3. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w Regulaminie (tylko jeżeli ma zastosowanie, inaczej jest to dozwolone tylko na podstawie odrębnie wyrażonej zgody) 
 4. Dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz UE.  
 5. Dane będą przechowywane przez okres od Terminu rozpoczęcia akcji do 30 dni od daty Terminu Zakończenia Akcji.
 6. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
 7. Każdy uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych lub jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 
 8. Każdy uczestnik ma prawo do przenoszenia swoich danych. 
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, faks 22 531-03-01,e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.  
 10. Administrator informuje także, że dane osobowe przekazane w celu uczestnictwa w Akcji nie będą służyły do działań zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.  

§ 3

WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

 1. Uczestnikiem Akcji jest każdy zarejestrowany użytkownik strony internetowej Deor, który w czasie jej trwania dokona rejestracji na stronie oraz weźmie udział w Akcji poprzez kliknięcie w przycisk ‘‘Nakarm Zwierzaka’’.
 2. Uczestnikami nazywamy osoby, które po zarejestrowaniu na stronie internetowej Deor klikną przycisk ‘‘Nakarm Zwierzaka’’. 
 3. Kliknięcia można dokonać raz dziennie. 
 4. Rodzaj karmy ufundowanej przez Sponsora, leży w gestii Sponsora i pozostaje niezależny od woli Organizatora Akcji.
 5. Każdy Użytkownik może dokonać dowolnej liczby kliknięć w przycisk ‘‘Nakarm Zwierzaka’’ z zachowaniem następującego ograniczenia: jeden Użytkownik może jednego kliknięcia dziennie. 
 6. Sponsor przekaże karmę o wartości odpowiadającej sumie kliknięć w przycisk “Nakarm zwierzaka” przez czas trwania akcji zostanie, przy założeniu, że jedno kliknięcie odpowiadać 1 złotówce.
 1. Akcja ma charakter charytatywny i dobrowolny. Po jej zakończeniu Karma ufundowana przez Sponsora zostanie w całości przekazane Beneficjentom Akcji.

§ 4

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji, Uczestnicy Akcji mogą zgłaszać pisemnie w czasie trwania Akcji, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od jej zakończenia, z zastrzeżeniem, że za termin zgłoszenia reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego placówki nadawczej.
 2. Reklamacja zgłoszona po terminie określonym w §4 ust. 1 Regulaminu Akcji nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika Akcji oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji, jak również powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Organizatora albo złożona w siedzibie Organizatora za pokwitowaniem.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Zarząd Organizatora Akcji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 5. O decyzji Zarządu Organizatora w sprawie zgłoszonej reklamacji Uczestnik Akcji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji, w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Akcji w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania.
 3. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Akcji.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Akcji będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.