§ 1. Ogólne informacje oraz zasady korzystania z portalu.

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z portalu internetowego www.deor.co („Portal”), opisuje szczegółowe warunki zawierania umowy, płatności, dostawy oraz inne Państwa uprawnienia i obowiązki, a także zawiera szereg innych informacji, które chcemy Państwu przekazać zgodnie z przepisami prawa.

2. Właścicielem Portalu i usługodawcą/sprzedawcą oferowanych w usług jest spółka Deor Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, NIP 5842797237, REGON 387077675, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000860587, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym 28.000,00 zł, zwana dalej „Deor” lub „Usługodawcą”.

3. We wszystkich sprawach dotyczących działania Portalu można się z nami skontaktować się przez adres email: info@deor.pl.

4. Prowadząc portal oraz prowadząc Państwa konto w portalu („Konto”) będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu i na zasadach szczegółowo opisanych w Polityce Prywatności. Polityka Prywatności stanowi integralną część akceptowanego za pośrednictwem formularza Regulaminu.

5. Portal przeznaczony jest dla miłośników zwierząt oraz przedsiębiorców świadczących usługi dla tych zwierząt.

6. Użytkownik – osoba korzystająca z portalu.

7. Użytkownik Premium – osoba prowadząca działalność gospodarczą związaną ze zwierzętami, która uiściła opłatę za korzystanie z serwisu usług premium.

8. Konto Użytkownika – oznacza wydzieloną część serwisu, udostępnioną Użytkownikowi, w której zapisuje swoje dane, za pośrednictwem którego może korzystać z Portalu.

9. Wszelkie treści zawarte na stronach internetowych Portalu, w tym znaki i nazwy handlowe, zdjęcia i opisy produktów oraz inne materiały podlegają ochronie prawnej i jakiekolwiek ich wykorzystywanie może odbywać się wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Deor lub innego uprawnionego podmiotu.

10. Korzystanie z Portalu wymaga dostępu do Internetu oraz posiadania aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta e-mail (poczty elektronicznej), a także bieżąco aktualizowanej przeglądarki internetowej, np. Chrome, Firefox, Opera, Safari.

11. Deor stosuje środki techniczne mające chronić przekaz elektroniczny oraz treści cyfrowe przesyłane za pośrednictwem Portalu i w związku z jego działalnością, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Niemniej jednak korzystanie z Internetu i świadczonych drogą elektroniczną usług zawsze wiąże się z ryzykiem nieuprawnionego dostępu do transmitowanych danych, dlatego rekomendujemy stosowanie odpowiednich zabezpieczeń także przez Państwa, np. programów antywirusowych.

§ 2. Konto Użytkownika

1. Deor umożliwia założenie i bezpłatne prowadzenie Konta w Portalu, które to konto umożliwia zachowanie Państwa danych adresowych i kontaktów.

2. Rejestracja Konta w Portalu odbywa się z wykorzystaniem formularza na stronach internetowych Portalu, a także podczas składania zamówienia oraz równoznaczna jest z zawarciem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną – prowadzenie Państwa Konta w Portalu. Umowa ta zawierana jest na czas nieoznaczony, do usunięcia Konta, czego mogą Państwo dokonać kontaktując się z Deor przez e-mail lub pisemnie.

3. Zakładając Konto, zobowiązani są Państwo podać swoje prawdziwe dane oraz uzupełnić obowiązkowe pola formularza. Należy zapamiętać login i hasło dostępu do Konta, które należy chronić przed ujawnieniem osobom trzecim.

4. Jeżeli Deor umożliwi zamawianie newslettera, mogącego zawierać informacje o działalności Deor, a także wiadomości o ofercie i promocjach Deor, zgoda na jego otrzymywanie jest dobrowolna i może zostać cofnięta w każdej chwili.

5. Deor dokłada starań, aby zapewnić Państwu stały dostęp do Portalu i Konta. Deor nie udziela jednak gwarancji stałego, nieprzerwanego poprawnego działania wszystkich lub niektórych funkcjonalności Portalu bez żadnych błędów. Deor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione przez Państwa szkody lub utracone korzyści z powodu przerwy w dostępie do Portalu lub Konta, jeśli nie ponosi za to winy, zwłaszcza jeśli są one spowodowane czynnikami niezależnymi od Deor, w tym w szczególności działaniem siły wyższej, awariami sieci Internet, a także wadami lub niekompatybilnością Państwa sprzętu lub oprogramowania ze Portalem lub jego funkcjonalnościami.

6. Deor zastrzega prawo do zawieszenia lub ograniczenia wszystkich lub niektórych funkcjonalności Portalu, a także do dodawania, zmiany, uzupełniania lub usuwania danych, treści i informacji umieszczanych na stronach internetowych Portalu – w każdym czasie, bez podania przyczyny i informowania o tych zmianach.

7. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług Użytkowników Premium za pośrednictwem Portalu, jak również poprzez stosowne połączenia do stron internetowych Użytkowników Premium lub innych partnerów biznesowych Deor.

8. W sytuacji gdy korzystanie będzie odbywać się na stronach Użytkowników Premium lub innych partnerów biznesowych Deor zastosowanie mają regulaminy lub inne dokumenty obowiązujące na tych stronach, ustalone przez przedsiębiorców świadczących daną usługę lub sprzedających towary, a Deor nie jest stroną tych umów. Odpowiedzialność za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby Użytkowników Premium określają odpowiednie umowy zawierane przez Użytkownika Użytkownika Premium z Użytkownikami.

9. W przypadku usunięcia konta wszystkie zdjęcia, komentarze i opinie wyrażone przez Użytkownika pozostają widoczne, z tym zastrzeżeniem, iż przy nich widnieje zapis konto usunięte przez użytkownika.

10. W przypadku gdy Użytkownik działa w sposób sprzeczny z bądź Regulaminem, w szczególności naruszenia podejmuje działania o których mowa w § 4 punkt 3, Deor wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszenia, a jeżeli Użytkownik nie zaprzestanie swoich działań w wyznaczonym przez Deor terminie, Deor usunie konto użytkownika.

§ 3. Usługi świadczone przez Deor

1. Deor umożliwia Ci:

 • znalezienie Użytkownika Premium, który zajmie się Twoim zwierzakiem, z uwzględnieniem jego specjalizacji, lokalizacji;
 • opiniowanie Użytkowników;
 • umawianie wizyty u Użytkownika Premium;
 • zadawanie pytań innym użytkownikom.

§ 3.1. Usługi Premium

1. Deor umożliwia Użytkownikom Premium informowanie o swojej działalności, w szczególności poprzez umieszczenie informacji o:

 • lokalizacji;
 • godzinach otwarcia;
 • specjalizacji;
 • stronach internetowych;
 • obsługiwanych zwierzętach;
 • obsługiwanych metodach płatności;
 • świadczonych usługach

2. Korzystanie z Usług Premium wymaga uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie https://deor.co/cennik. Opłaty uiszczane są miesięcznie lub rocznie.

3. W przypadku, gdy opłata nie zostanie uiszczona, dostęp do Usług Premium zostaje wyłączony.

§ 4. Opiniowanie Użytkowników

1. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo opiniowania innych użytkowników.

2. Opinie winny być oparte wyłącznie na podstawie kontaktów z użytkownikiem, w szczególności korzystania z usług Użytkownika Premium.

3. Zabronione, jest zamieszczanie opinii nieprawdziwych, sprzecznych z prawem, zawierających treści reklamowe, naruszających dobre imię użytkowników.

4. Deor ma prawo usunąć opinię naruszającą powyższe postanowienia.

§ 4.1. Rozpatrywanie sporów w związku z opiniami

1. W przypadku zaistnienia sporu w zakresie opinii, w szczególności zakwestionowania jej prawdziwości, przez Użytkownika, który ją otrzymał rozpoczyna się postępowanie reklamacyjne.

2. Do momentu zakończenia sporu opinia zostaje schowana przed użytkownikami.

3. Użytkownik, który kwestionuje opinię, składa reklamację za pośrednictwem adresu email lub formularza dostępnego na stronie deor.co. Informacja ta zostaje przekazana następnie Użytkownikowi, który komentarz umieścił.

4. Ostateczna decyzja w tym zakresie należy do Deor.

§ 5. Tworzenie profili zwierząt

1. Każdy użytkownik ma prawo utworzenia profilu swojego zwierzaka.

2. W profilu zawarte są następujące informacje na temat zwierzęcia, w tym przede wszystkim:

 • Imię;
 • Rasa;
 • Rok urodzenia;
 • Maść/kolor;
 • Płeć;
 • Wzrost;
 • Ojciec;
 • Matka;
 • Numer dokumentu zwierzęcia.

3. Deor umożliwia dodawanie zdjęć zwierzęcia.

4. Poprzez dodanie zdjęcia do profilu udzielasz nieodpłatną licencję na jego wykorzystanie przez Deor.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin w sposób pełny i wyłączny reguluje sposób korzystania z Portalu.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, oraz ustawy o prawach konsumenta, o której mowa powyżej.

3. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.), przy czym jeśli Klient nie jest konsumentem – wszelkie spory rozwiązywane będą przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Deor oraz wyłącznie według polskiego prawa.

4. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed założeniem konta na Portalu, przekazywany jest Państwu wraz z potwierdzeniem założenia konta, a także – na Państwa żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.

5. Deor zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub nałożenia na Deor określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania Portalu oraz obsługi Użytkowników Portalu i użytkowników Strony, poprawy ochrony prywatności i zapobieganiu ewentualnym nadużyciom. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich ogłoszenia lub przekazania Państwu oraz dotyczą także dalszej realizacji zawartych przed tym terminem Umów, chyba że wniosą Państwo wobec zmian sprzeciw – w takim przypadku Umowa zostaje rozwiązana wraz z wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

Gdańsk, dnia 01 stycznia 2021 roku.