Regulamin Platformy Deor dla Kupujących

§ 1. Ogólne informacje.

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania przez Kupujących („Kupujących z platformy handlowej Deor, znajdującej się na stronie www.deor.co/… („Platforma”).

Właścicielem Platformy i Usługodawcą oferowanych w usług jest spółka Deor Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, NIP 5842797237, REGON 387077675, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000860857, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym 28.000,00 zł, zwana dalej „Deor” lub „Usługodawcą”.

§ 2 Definicje

 1. Sprzedawca jest użytkownikiem biznesowym oferującym towary bądź usługi Kupującym.
 2. Konsument oznacza każdą osobę fizyczną, która działa w celach innych niż jej działalność handlowa, gospodarcza, rzemieślnicza lub zawodowa.
 3. Deor – dostawca usług pośrednictwa internetowego oferowanego na Platformie Deor.
 4. Dostawca – niezależny od Deor i Sprzedawcy podmiot dostarczający zakupione towary do Klienta.
 5. Platforma Deor aplikacja dostępna na urządzeniach mobilnych oraz serwis webowy (strona internetowa), umożliwiające Użytkownikom kupowanie produktów, od Sklepów.
 6. Klient – osoba, która zawarła bądź zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sklepem.
 7. Użytkownik – osoba korzystająca z Platformy.
 8. Operator płatności – Stripe, Inc.
 9. Oferta – skierowana do Użytkownika oferta zakupu towaru bądź usługi oferowana przez Sprzedawcę.
 10. Konto Klienta to indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 11. Koszyk to funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, umożliwiająca Klientowi wprowadzenie i modyfikację danych dotyczących zamówienia, a w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, sposobu dostawy, formy płatności itp.
 12. Regulamin to niniejszy regulamin.
 13. Towar to produkt wystawiony przez Sprzedawcę na Platformie Deor, który może być przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 14. Umowa Sprzedaży to umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 3. REJESTRACJA

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient powinien dokonać rejestracji. Usługa prowadzenia Konta Klienta jest nieodpłatna i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu, umożliwiającego Klientowi modyfikację danych, które podał podczas rejestracji, śledzenie stanu realizacji zamówień oraz wglądu w historię zamówień już zrealizowanych.
 2. Klient dokonuje rejestracji: wypełniając formularz rejestracyjny udostępniony na platformie Deor; podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło (ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta służących zabezpieczeniu dostępu do Konta Klienta) – login stanowi adres email Klienta;
 3. W trakcie rejestracji Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści.
 4. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę rejestracji dokonanej przez Klienta zawarta zostaje między nimi nieodpłatna umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta, a w konsekwencji Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i korzystania z jego funkcjonalności.
 5. Klient może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia swojego Konta Klienta w każdym czasie – usunięcie Konta Klienta następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania.

§ 4. ZAMÓWIENIA

 1. Informacje zamieszczone przez Sprzedawcę na Platformie Deor nie stanowią oferty zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klienta do złożenia takiej oferty.
 2. Klient składający zamówienie na Platformie DEOR kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany i dodaje go do Koszyka. Klient po skompletowaniu zamówienia i wskazaniu w Koszyku sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Usługodawcy, wybierając odpowiedni przycisk wskazujący na obowiązek zapłaty (“zamawiam z obowiązkiem zapłaty” albo o równoważnym sensie).
 3. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia Klient jest informowany – w szczególności – o głównych cechach Towaru, danych identyfikujących Sprzedawcę, łącznej cenie za wybrany Towar i dostawę (transport, dostarczenie, etc.), a także – w przypadku Konsumenta – prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 4. Zamówienie złożone Sprzedawcy stanowi ofertę – w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – zawarcia Umowy Sprzedaży, złożoną przez Klienta.
 5. Po złożeniu zamówienia Deor przesyła na podany przez Klienta adres email potwierdzenie jego złożenia oraz szczegóły zamówienia. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres email informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
 6. Po zawarciu Umowy Sprzedaży Deor potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym Nośniku, na adres email Klienta.

§ 5 PŁATNOŚCI.

 1. Ceny zamieszczone przy danym Towarze na Platformie Deor stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży; o tych innych kosztach Klient zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Karty płatnicze: Visa, MasterCard, przelewy online, BLIK.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 4. W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

§ 6 DOSTAWA.

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Polski.
 2. Sprzedawca zamieszcza w na Platformie informację o okresie potrzebnym do realizacji zamówienia.
 3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 4. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres email Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 5. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 6. Faktura dotycząca Towarów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży jest przesyłana w formie elektronicznej na adres email Klienta. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować, że nabywa Towar jako Przedsiębiorca. Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.
 7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, Dostawca pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny.
 8. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sprzedawcy przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.

§7. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo – w przypadku wady istotnej – o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. W przypadku Konsumenta koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku – w przypadku Konsumenta termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.
 3. W terminach określonych w pkt 4 niniejszego § Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 4. Wszelkie reklamacje Klient może kierować pisemnie na adres Sprzedawcy lub elektronicznie na adres email Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania wymiany lub usunięcia wady Towaru albo do oświadczenia o obniżeniu ceny zgłoszonego w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Klienta. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekaże Klientowi na Trwałym Nośniku.
 6. Dla uniknięcia wątpliwości, nie można reklamować wad (polegających na utracie właściwości związanej z upływem czasu), jeżeli wada powstała po upływie terminu oznaczającego trwałość Towaru (po dacie minimalnej trwałości lub terminie przydatności do spożycia).

§ 8. PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie, w terminie 14 dni od dnia:
  1. objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca;
  2. objęcia w posiadanie ostatniego z Towarów, partii lub części – w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach;
  3. objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów – w przypadku Umowy Sprzedaży, która polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony;
 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli odstąpienia przed jego upływem.
 2. Konsument może wykonać prawo do odstąpienia, składając Sprzedawcy oświadczenie
 3. W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w szczególności, gdy Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9. USŁUGI DODATKOWE

 1. Deor świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną, następujące usługi nieodpłatne związane ze Sklepem Internetowym:
 1. Konto Klienta;
 2. Zamieszczanie opinii.
 1. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Usługodawcę Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi dotyczących w szczególności Towarów. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą przystąpienia do korzystania z takiej usługi oraz akceptacji warunków Regulaminu.

§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NADUŻYCIA

 1. Usługodawca może zablokować dostęp do Konta Klienta i usług nieodpłatnych w przypadku:
 1. działania przez Klienta na szkodę Usługodawcy lub Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
 2. działania przez Klienta na szkodę innych Klientów;
 3. naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu;
 4. gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń lub innymi działaniami hakerskimi.

Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do usunięcia przyczyny zablokowania dostępu.

 1. Usługodawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 2. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów – w ramach korzystania z usług nieodpłatnych – treści, które mogłyby w szczególności:
  1. naruszyć dobra osobiste osób trzecich, w tym mieć charakter obraźliwy, poniżający lub naruszać dobre obyczaje;
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej;
  3. pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy, tj. treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
  4. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje lub przepisy obowiązującego prawa.
 3. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba uzna, iż treść publikowana w Sklepie Internetowym narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem może powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w Klauzuli 9 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których uzyskał wiarygodną informację, że mogą one stanowić naruszenie Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do treści. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

§ 11. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Wszelkie prawa do Platformy Deor, w tym majątkowe prawa autorskie do utworów, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, uprawnienia do jego domeny internetowej należą do Usługodawcy.
 2. Usługodawca dokłada starań, aby korzystanie z Platformy DEOR było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 3. Usługodawca stosuje pliki „cookies”. Stosowanie takich plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Platformy Deor na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Platformy Deor.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 5. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym Umowy Sprzedaży. W przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat.
 2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu Internetowego.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Usługodawca informuje Konsumentów o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Nowy Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W zakresie usług przewidujących zobowiązanie ciągłe, takich jak usługa prowadzenia Konta Klienta, zmiana Regulaminu może nastąpić w przypadku:
  1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni stosowanej przez uprawnione organy, mającej wpływ na treść Regulaminu i skutkującej koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;
  2. wydania orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu;
  3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Platformy Deor;
  4. zapobiegania naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałania nadużyciom;
  5. usunięcia niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;
  6. zmiany technologicznej w procesach na Platformie Deor, w szczególności w procesie zakładania Konta Klienta lub zakupowym;
  7. zmiany w zakresie nazw, adresów lub innych danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu – o zmianie Klient zostanie poinformowany niezwłocznie na adres email znany Usługodawcy; jeśli Klient nie wypowie umowy o świadczenie usług ciągłych w terminie 14 dni, wiążą go odpowiednie postanowienia nowego Regulaminu.
 1. Umowy ze Usługodawcą zawierane są w języku polskim.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 roku.