REGULAMIN PLATFORMY DEOR.CO

§ 1. Ogólne informacje.

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania przez sklepy („Sklep”) z platformy handlowej Deor, znajdującej się na stronie www.deor.co („Platforma”).

Właścicielem Platformy i Usługodawcą oferowanych w usług jest spółka Deor Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, NIP 5842797237, REGON 387077675, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000860857, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym 28.000,00 zł, zwana dalej „Deor” lub „Usługodawcą”.

§ 2 Definicje

 1. Sklep jest „użytkownikiem biznesowym” (cytuję: „użytkownik biznesowy” oznacza każdą osobę prywatną działającą w celach handlowych lub zawodowych lub każdą osobę prawną, która poprzez usługi pośrednictwa internetowego oferuje konsumentom towary lub usługi w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową).
 2. Konsument oznacza każdą osobę fizyczną, która działa w celach innych niż jej działalność handlowa, gospodarcza, rzemieślnicza lub zawodowa
 3. Deor – dostawca usług pośrednictwa internetowego oferowanego na Platformie Deor.
 4. Platforma Deor aplikacja dostępna na urządzeniach mobilnych oraz serwis webowy (strona internetowa), umożliwiające Użytkownikom kupowanie produktów, od Sklepów.
 5. Rozporządzenie oznacza – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1150z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego.
 6. Kupujący – osoba która zawarła, bądź zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sklepem.
 7. Pełnomocnictwo – Pełnomocnictwo do rachunku płatniczego prowadzonego przez Blue Media S.A. w ramach Systemu Płatności Online BM, które stanowi załącznik numer .. do niniejszego Regulaminu. 
 8. Użytkownik – osoba korzystająca z Platformy. 
 9. Operator płatności – Stripe, Inc.
 10. Konto Sklepu – oznacza wydzieloną część serwisu, udostępnioną Sklepowi, w której może dodawać ofert swoich towarów bądź usług, a także ma dostęp do informacji o przysługującym mu wynagrodzeniu.
 11. Płatności online – usługa świadczona przez Operatora Płatności na rzecz Sklepu, na podstawie umowy zawartej przez Sprzedawcę z Operatorem Płatności, umożliwiająca przyjmowanie przez Operatora Płatności na rzecz Sklepu zapłaty od Kupujących za Produkty oraz koszty dostawy Produktów przy użyciu metod obsługiwanych przez Operatora Płatności
 12. Oferta – skierowana do Użytkownika oferta zakupu towaru bądź usługi oferowana przez Sklep.
 13. Plasowanie produktów„plasowanie” oznacza przyznawanie określonej widoczności towarom lub usługom oferowanym w ramach usług pośrednictwa internetowego lub wagi nadawanej wynikom wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe, w formie, w jakiej to plasowanie zostało przedstawione, zorganizowane lub przekazane przez, odpowiednio, dostawców usług pośrednictwa internetowego lub dostawców wyszukiwarek internetowych, niezależnie od środków technologicznych wykorzystanych do takiego przedstawienia, organizacji lub przekaz

§3 Warunki korzystania z platformy

 1. Korzystanie ze Platformy wymaga dostępu do Internetu oraz posiadania aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta e-mail (poczty elektronicznej), a także bieżąco aktualizowanej przeglądarki internetowej, np. Chrome, Firefox, Opera, Safari.
 2. Zabronione jest korzystanie ze Platformy w sposób, który zakłóca korzystanie z niego przez Deor oraz jego Użytkowników, a także dostarczanie za pośrednictwem Portalu treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, działanie w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
 3. Deor stosuje środki techniczne mające chronić przekaz elektroniczny oraz treści cyfrowe przesyłane za pośrednictwem Portalu i w związku z jego działalnością, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Niemniej jednak korzystanie z Internetu i świadczonych drogą elektroniczną usług zawsze wiąże się z ryzykiem nieuprawnionego dostępu do transmitowanych danych, dlatego rekomendujemy stosowanie odpowiednich zabezpieczeń także przez Państwa, np. programów antywirusowych.

§ 4 Konto Sklepu

 1. Deor umożliwia założenie i prowadzenie Konta Sklepu na Platformie które to konto jest niezbędne do oferowania towarów i /lub usług. 
 2. Rejestracja Konta Sklepu na Platformie odbywa się z wykorzystaniem formularza na stronach internetowych Platformy, równoznaczna jest z zawarciem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną – prowadzenie Konta Sklepu w Portalu. Umowa ta zawierana jest na czas nieoznaczony, do usunięcia Konta, czego mogą Państwo dokonać kontaktując się z Deor przez e-mail lub pisemnie.
 3. Zakładając Konto, zobowiązani są Państwo podać swoje prawdziwe dane oraz uzupełnić obowiązkowe pola formularza. Należy zapamiętać login i hasło dostępu do Konta Sklepu, które należy zapamiętać i chronić przed ujawnieniem osobom trzecim, za wyjątkiem osób upoważnionych do działania w imieniu Sklepu. Wszystkie transakcje z użyciem konta i loginu sklepu uważane są za transakcje zawarte przez Sklep. 
 4. Deor dokłada starań, aby zapewnić Państwu stały dostęp do Platformy i Konta Sklepu. Deor nie udziela jednak gwarancji stałego, nieprzerwanego poprawnego działania wszystkich lub niektórych funkcjonalności Platformy bez żadnych błędów. Deor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione przez Państwa szkody lub utracone korzyści z powodu przerwy w dostępie do Platformy lub Konta Sklepu, jeśli nie ponosi za to winy, zwłaszcza jeśli są one spowodowane czynnikami niezależnymi od Deor, w tym w szczególności działaniem siły wyższej, awariami sieci Internet, a także wadami lub niekompatybilnością sprzętu lub oprogramowania ze Portalem lub jego funkcjonalnościami.
 5. Deor zastrzega prawo do zawieszenia lub ograniczenia wszystkich lub niektórych funkcjonalności Platformy, a także do dodawania, zmiany, uzupełniania lub usuwania danych, treści i informacji umieszczanych na stronach internetowych Platformy – w każdym czasie, bez podania przyczyny i informowania o tych zmianach. 

§ 5. Zasady dodawania Ofert.

 1. Sklep może dodawać Oferty swoich towarów i usług, które będą oferowane na Platformie 
 2. Każda Oferta powinna zawierać nazwę produktu, jego opis, cenę, oraz koszt dostawy
 3. Sklep dodając Ofertę dodaje ją do określonej Kategorii Produktów 
 4. Deor ma prawo do zmiany kategorii, do której została dodana Oferta, w każdym czasie, bez informowania o tym Sklepu.

§ 6. Wynagrodzenie.

 1. Tytułem wykonania umowy Deor będzie otrzymywał wynagrodzenie od Sklepu za zakupione przez Użytkownika towary lub usługi, na platformie DEOR.co.
 2. Wynagrodzenie będzie potrącane z kwot, zapłaconych przez Użytkowników za towary bądź usługi zakupione przez Użytkownika  będzie miesięcznie, na podstawie faktury VAT. 
 3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie zestawienie transakcji przeprowadzonych przez Sklep bądź ilość przekierowań z Platformy na strony zewnętrzne Sklepu. 
 4. Szczegóły dotyczące wynagrodzenia znajdować się będą cenniku dostępnym pod adresem: https://deor.co/ab/cennik-dla-sprzedajacych/

§ 7. Towary zabronione. Działania sprzeczne z prawem.

 1. Zabronione jest oferowanie towarów lub usług, których sprzedaż narusza obowiązujące przepisy prawa.
 2. Zabronione jest oferowanie towarów lub usług naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie, 
 3. Zabronione jest oferowanie towarów opatrzonych znakami towarowymi do których Sklep nie ma prawa.
 4. W przypadku gdy Sklep będzie oferował towary, o których mowa powyżej, DEOR wezwie Sklep do usunięcia ofert tych towarów bądź usług, podając uzasadnienie wezwania, a w przypadku nieusunięcia podejmie decyzję o ograniczeniu lub zawieszeniu świadczenia swoich usług pośrednictwa internetowego na rzecz danego Sklepu ego w odniesieniu do poszczególnych towarów lub usług oferowanych przez tego użytkownika biznesowego, przekazuje temu użytkownikowi biznesowemu.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin w reguluje sposób korzystania z Platformy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. Spory rozpatrywane są przez sąd powszechny dla miasta Gdańska.
 4. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed założeniem Konta Sklepu na Platformie przekazywany jest Państwu wraz z potwierdzeniem założenia konta, a także – na Państwa żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.
 5. Przed wprowadzeniem zmian do treści niniejszego Regulaminu Deor poinformuje Sklep na co najmniej 15 dni przed wprowadzeniem zmian. W przypadku niezaakceptowania zmian Sklep ma prawo rozwiązać umowę z DEOR ego przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia zgodnie z akapitem pierwszym, chyba że do umowy ma zastosowanie krótszy okres.
 6. We wszystkich sprawach dotyczących działania Platformy można się z nami skontaktować się przez adres email: info@deor.pl,
 7. Prowadząc Platformę oraz prowadząc Konto Sklepu na Platformie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu i na zasadach szczegółowo opisanych w Polityce Prywatności.